Czym jest weksel własny?

29 listopada 2011

Weksel własny określany jest mianem suchego lub prostego. Na owym wekslu wystawca samodzielnie potwierdza bezwarunkową zapłatę oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz lub na zlecenie wskazanej osoby. W takim kontekście miano dłużnika należy do samego wystawcy. Jakie elementy powinien zawierać weksel własny i czym się dokładnie charakteryzuje? To wszystko w niniejszym materiale.

Weksel własny powinien zawierać w sobie kilka fundamentalnych elementów. Są nimi: imię i nazwisko wystawcy, nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono,oznaczenie terminu płatności,oznaczenie miejsca płatności, nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana,oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu i przede wszystkim podpis wystawcy owego weksla. Aby weksel był prawomocny i miarodajny wszystkie podane wyżej elementy muszą zostać spełnione. Jeżeli zabraknie któregoś z elementów oznacza to, że wątpliwą moc weksla. Są jednak przypadki kiedy ustawa wekslowa przewiduje możliwość wystąpienia pewnych braków. W sytuacji kiedy weksel zostanie wystawiony bez oznaczenia terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem. Innym rodzajem weksla jest weksel in blanco. Zgodnie z formalną definicją „ jest to rodzaj papieru wartościowego imiennego lub na zlecenie, w którym wystawca weksla zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba  dokona na rzecz odbiorcy weksla  zapłaty określonej sumy pieniężnej (weksel trasowany) albo sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową odbiorcy weksla (weksel własny, sola weksel).” Jest to forma dokumentacji poświadczającej zapłatę, która często idzie w parze z deklaracją wekslową. Nie oznacza to jednak , że weksel in blanco bez owej deklaracji jest nieprawomocny. Należy mieć jednak na względzie to, że wystawiając weksel in blanco wystawca upoważnia posiadacza weksla do uzupełnienia jego treści zgodnie ze swoją wolą.